T. 02/ 962 25 35

T. 02/ 962 22 25
За Компанията
“Гелак” ООД е строително дружество основано през 1990 година. В процеса на развитието си се специализира в сферата на строителството и приоритетно в изграждането на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура. В дружеството е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление по стандарти БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 в обхват “Инженеринг на техническа инфраструктура, съоръжения и сгради”.

„ГЕЛАК” ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи в I, II, III, IV и V група.

Добрата търговска репутация на надежден партньор, ресурсната и кадрова обезпеченост на “Гелак”ООД го определят като предпочитан изпълнител на улични и площадкови водопроводни и канализационни мрежи от много инвеститори изграждащи на територията на столицата и страната значими строителни обекти.

Използваме най-модерната в сферата на инфраструктурното строителство техника, подновявана периодично с цел повишаване на ефективността и екологичността на предоставяните услуги. Машинния парк, складовите, произведствени и административни площи на дружеството са изцяло негова собственост.

“Гелак”ООД осъществява пълен инженеринг на строителни обекти.
София 1407
ул. "Люба Величкова" 24

e-mail: office@gelak.bg

тел.: 02/ 962 25 35
факс: 02/ 962 22 25